2014-new-100-brand-contton-men-font-b-t-shirts-b-font-t-shirt-for-Lovers

Сито печатење е дизајнирано за печатење на поголема количина на текстил. Печатењето е всушност најбрз процес, сите трошоци и време одат во поставување и снимање на ситата. Ова е причина зошто печатење на поголема количина оди поевтино односно поскапо за една маица.

Многу повеќе работа оди во поставување на маицата и средување на истата. Најпрвин треба да се дизајнираат а потоа одат на снимање. По дизајнирање на маицата, филмовите одат во одделот за конверзија на екрани, од филм во сито.Конверзиајта одзема доста време за да се припреми штампата на сито, за да може да пројде во одделот за печатење.

Поради горенаведениот процес, печатење на една маица оди поскапо за разлика од печатење на повеќе маици. (Пр. доколку една маица со штампа кошта 350 денари, 50 маици би биле по 190 денари.)